مطابق موازین صنفی کشور ارائه نمونه‌های خاص فقط در صورت حضوری در دفاتر شعب آویژه امکان‌پذیر می‌باشد.